Wszystkie informacje udzielane są pod numerem 62 737 42 52   62 737 42 50
8:00 - 18:00
Polityka jakości

Polityka jakości

OLK Sp. z o.o. świadczy usługi wielospecjalistycznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ i poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych oraz rehabilitacji uwzględniając najnowsze osiągnięcia w medycynie, ponad wszystko stawiając troskę o dobro wszystkich pacjentów. Świadczone usługi są na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu. Pracownikom zaś bezpieczne warunki pracy. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pacjenta oraz poprawę warunków pracy personelu w naszej placówce wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

Cele jakościowe stojące przed naszym podmiotem to:

 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
 • dążenie do zwiększenia satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi,
 • prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem,
 • prowadzenie działalności kierując się dobrem pacjenta, potrzebami stron zainteresowanych istotnych dla systemu zarządzania wspierając strategię rozwoju szpitala,
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością.Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pacjenta,
 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • przydzielenie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym,
 • zagwarantowanie zdolności do nieprzerwanego świadczenia usług naszym pacjentom poprzez kompleksowe podejście do pacjenta
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów i zatrudnionych pracowników,
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.


OLK Sp. z o.o. zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o wyniki jego szacowania i oceny przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką. Zarząd dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę jakości i przystosowuje ją do zmieniających się warunków. Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom oraz podana do wiadomości zainteresowanym stronom. Jest drogowskazem wskazującym cel nadrzędny naszego podmiotu. Jest spójna z Kontekstem Organizacji, tworzy ramy wyznaczania i realizacji celów. W oparciu o ogólne cele jakościowe oraz dotyczące bezpieczeństwa pacjenta opracowane są cele szczegółowe. Podlegają one zatwierdzaniu oraz okresowej weryfikacji przez Prezesa Zarządu. Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Prezes Zarządu
Ostrów Wielkopolski
Wydanie I z dnia 08.03.2018 r.

góra
NASZE
Certyfikaty
Politykę jakości Ośrodka Leczenia Kompleksowego Sp. z o.o. wyznacza pacjent, który weryfikuje, potwierdza i wyznacza nowe kierunki rozwoju.

Zarząd zobowiązuje wszystkich pracowników do spełniania potrzeb pacjentów oraz do ciągłego podnoszenia jakości.
więcej
UBEZPIECZENIA
Dodatkowe
Posiadamy umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi na świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczeń dodatkowych.

OLK udziela świadczenia medyczne upezpieczonym w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

więcej
ZADZWOŃ
Rejestracja
Rejestracje telefoniczne:

telefon. 62 737 42 50
62 737 42 52
Produkt został dodany do koszyka