Wszystkie informacje udzielane są pod numerem 62 737 42 52   62 737 42 50
8:00 - 18:00
Polityka prywatności

Polityka prywatności

I N F O R M A C J A D L A P A C J E N T Ó W

Informuje się że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

OŚRODEK LECZENIA KOMPLEKSOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM przy ul. WROCŁAWSKIEJ 81, zwany dalej Administratorem;

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • nazwisko i imię,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji,
 • nr telefonu,
 • rozpoznanie, jednostki chorobowe,
 • zastosowane procedury medyczne,
 • wykonane badania diagnostyczne w tym wyniki tych badań,
 • ordynacja leków,
 • wydane skierowania oraz zlecenia (w celu dalszego leczenia, na zabiegi fizjoterapeutyczne, do leczenia uzdrowiskowego, zlecenie na zaopatrzenie wwyroby medyczne),
 • wydane zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.


Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych: kontakt e-mail: iodo@olkzoz.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń zdrowotnych tj. działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikające z procesu leczenia. Świadczenia zdrowotne obejmują:

 • zapewnienie opieki zdrowotnej, diagnozowanie oraz leczenie,
 • realizacji zadań służby medycyny pracy obejmujące działania służące ocenie zdolności pracownika do pracy,
 • profilaktykę zdrowotną,
 • zapewnienie zabezpieczenia społecznego do którego zalicza się wystawianie zaświadczeń lekarskich.


3. Przetwarzane dane osobowe udostępniane będą:

 • Narodowemu Funduszowi Zdrowia - Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społeznych.


4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - art. 9 ust. 2 lit. h,
 • ustawa o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 roku,
 • ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06.11.2008 roku,
 • ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 roku,
 • ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 roku,
 • ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25.06.1995 roku.


5. podanie danych jest niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest ich realizacja,

6. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

 • podstawowy okres przechowywania dokumentacji medycznej to 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • w przypadku zgonu Pacjenta spowodowanego zatruciem lub uszkodzeniem ciała dokumentacja przechowywana jest przez okres 30 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • skierowania na badania lub zlecenia lekarza przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,
 • zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta przechowuje się przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • cała dokumentacja medyczna dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia podlega przechowaniu przez 22 lata,
 • dokumentacja medycna z zakresu medycyny pracy przechowywana jest przez okres 20 lat , licząc od końca roku kalendarzowego, w którym w którym dokonano ostatniego wpisu, a w przypadku pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne 3 lub 4 grupy zagrożenia, które mogą być przyczyną choroby, o jakiej mowa w rozporządzeniu MZ z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki - przez okres 40 lat po ustaniu narażenia.

ZARZĄD
Ośrodka Leczenia Kompleksowego Sp. z o.o.

góra
NASZE
Certyfikaty
Politykę jakości Ośrodka Leczenia Kompleksowego Sp. z o.o. wyznacza pacjent, który weryfikuje, potwierdza i wyznacza nowe kierunki rozwoju.

Zarząd zobowiązuje wszystkich pracowników do spełniania potrzeb pacjentów oraz do ciągłego podnoszenia jakości.
więcej
UBEZPIECZENIA
Dodatkowe
Posiadamy umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi na świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczeń dodatkowych.

OLK udziela świadczenia medyczne upezpieczonym w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

więcej
ZADZWOŃ
Rejestracja
Rejestracje telefoniczne:

telefon. 62 737 42 50
62 737 42 52
Produkt został dodany do koszyka